Våra tjänster.

Enligt vår erfarenhet kommer de bästa idéerna när man är nyfiken och vågar testa nya saker. 

Interiöra helhetslösningar

Vi brinner för att skapa miljöer som berör, ger mening och kraft till människor och verksamheter. Vi tror på att utforma miljöer som främjar gemenskap och som bidrar till hälsosamma och hållbara livsmiljöer. Med miljöer designade utifrån era behov skapar vi tillsammans rätt stöd för er verksamhet och dragningskraft till den fysiska platsen. 

Vi är din kunskapspartner genom hela processen och förverkligar visionerna ända fram till montering, service och uppföljning. Ska kontoret utvecklas till ett sprudlande kreativt livsnav? Behöver ni förändra era lokaler för att möta nya behov? Tankarna går kanske kring en ombyggnation och ni behöver hjälp med planeringen och genomförandet? Står ni inför förändringar av ert arbetssätt och behöver stöd för processen?

Projekt & design AB är en interiör helhetspartner. Våra inredningspaket och servicetjänster omfattar analys/strategi/utveckling, projektledning, arkitektur, visualisering, tekniska lösningar,  inköp av inredning, flyttsamordning, service och uppföljning.

Framtidens utformning av rum för människor tycker vi är spännande! Troligen står vi inför omvälvande förändringar och innovationer som fundamentalt omvandlar branscher, samhällen och teknologier. Stora förändringar som bryter in vanda mönster och traditionella sätt att tänka och agera inom en mängd olika områden gör att vi måste vara ännu mer lyhörda och redo att tänka i helt nya banor.

Vi vill alltid lära oss mer – därför går vi in i varje ny utmaning med öppna sinnen och en genuin nyfikenhet.

Stategiska kontor och lokalanpassningar

Genom gestaltning och utformning skapar vi tillsammans attraktionskraft till den fysiska platsen och stärker samtidigt ert varumärke.

En värdestyrd designprocess inleds med en djupanalys. Vi vill förstå och fastställa syftet med platsen. I processen ingår workshops där vi analyserar era behov sedan tar vi tillsammans fram en strategisk färdplan gällande målbild, utmaningar och värderingar. 

Identitetsstarka och långsiktigt hållbara inomhusmiljöer. 

Vi vet att människor påverkas av de miljöer de vistas i och vi utgår alltid från hennes och verksamhetens behov och ser till helheten. För att uppnå långsiktigt hållbara val tror vi på att dels utveckla flexibla och reversibla rum som kan anpassas efter behov och dels utgå ifrån vad människor behöver för att må bra. Med avstamp i den senaste forskningen och genom smarta val bygger vi framtidens miljöer med hållbarhetens alla sidor i fokus. Vi brinner för att skapa miljöer som berör, ger mening och kraft åt människor.

Vi tror på att utforma miljöer som främjar gemenskap och som bidrar till hälsosamma och hållbara livsmiljöer. Väl genomtänkta lösningar kan stödja verksamheter och bidra till ökad livskvalitet och bättre hälsa. 

Vår process

Vi erbjuder en transparant process som säkerställer ett tryggt och öppet samarbete.

KARTLÄGGNING. Vi kartlägger era behov, definierar projektets förutsättningar, funktionsmässiga och visionära mål och slutligen fastställer en budget.  Vi tar beslut kring ett strategiskt ramverk, projektets organisation och gör en projektplan samt lär känna varandra.

INVENTERING. Inventering av era möbler och inventarier ska helst ske i ett tidigt skede för att säkerställa ett långsiktigt hållbart arbete framåt. Genom att ha koll på vad ni faktiskt har så blir alla efterföljande steg mycket enklare.  Att ha denna data underlättar samtidigt för er verksamhet att ha koll på ert Co2 avtryck och ha ett bra underlag för er miljörapportering.

ANALYS. I workshops går vi igenom mål, vision samt de olika avdelningarnas arbetssätt och behov av funktioner. Här undersöker, diskuterar och analyserar vi era behov på djupet och börjar modellera om utmaningar till möjligheter.

PROJEKTERING/PROGRAM. I projekteringsskedet som är indelat i flera steg framställs alla dokument och handlingar som behövs för att lokalerna och inredningen svarar mor behov och målbild. Förslag till arkitektonisk gestaltning, ritningar och modeller, förteckning över mängder och kvalitetsnivåer samt kostnadskalkyler.  Detta utvecklas till huvudhandlingar som är mer genomarbetade och som sedan blir underlag till förfrågningsunderlag och arbetshandlingar för produktion.

GESTALTNING. Gestaltningsprogram utarbetas under olika skeden i planering och projektering av projektet.  Gestaltningsprogrammet kan både vara ett färdigt dokument och ett levande dokument som utvecklas under projekteringsprocessen. En gestaltad rumsbeskrivning  är en estetisk ram för möbleringen.

UPPHANDLING. Vid behov och önskemål sköter vi upphandling av möbler, inredning och övriga tjänster såsom till exempel  hantverkare, montörer, tapetserare eller andra konsulter.

GENOMFÖRANDE. Flyttsamordning och projektledning. För att kvalitetssäkra det slutgiltiga resultatet tycker vi att det är viktigt att vara på plats vid montering och flytt. På så vis kan vi ha full kontroll över processen och lösa saker på plats för att spara tid. Med hjälp av skickliga montörer, hantverkare, projektledare och övriga konsulter växer ert nya kontor/lokal fram.

IMPLEMENTERING OCH SERVICE. Det vi tillsammans har skapat är något som kan fortsätta att formas både med och in i framtiden.  Resultatet ska kunna fortsätta att utvecklas även när vi är klara med vår del, men om ni önskar det så är vi gärna er servicepartner fortsättningsvis.

Ombyggnad - hyresgästanpassning

Vi vill medverka till interiöra lösningar som håller över tid och som bidrar till platsen. Vi fokuserar på upplevelsen av platsen och vi tittar på den cirkulära graden av leveransen som helhet. En hållbar plats är en plats som är engagerande och har en hög grad av cirkularitet. 

Viktigt att sätta tydliga mål i början av projektet! 

Principer för att begränsa klimat- och miljöpåverkan

  • Öka användning av befintlig yta genom att ta tillvara på befintliga kvaliteter och börja med en mapping av kvaliteter och utmaningar. Inventera befintliga byggnadsdelar och möbler samt utvärdera möjligheter och risker.
  • Använd flexibla och demonterbara delar.
  • Bygg med material och produkter som är: Återbrukade, förnybara, godkända eller återvunna

 

Planering för framtidens återbruk och resurseffektivitet

  • Design som engagerar
  • Design för människor i balans med naturen
  • Design för framtidens återbruk

Vi är med er hela vägen från lokalsök till inflyttning med uppföljningsservice om ni önskar.

Arkitektur och inredningsdesign

Vi skapar fysiska miljöer där människor arbetar, lär, leker och verkar. 

Vi kan hjälpa både er som fastighetsägare och hyresgäster med allt från en strategiskt hållbar lokalplanering och utveckling till formgivning och val av inredning utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. Alltid med cirkularitet i åtanke.

Med ritningar, förfrågningsunderlag,  beskrivningar och gestaltningsprogram för upphandling av entreprenad eller som underlag för fastighetsägaren tar vi fram underlag som säkerställer en sammanhängande helhetsupplevelse utifrån era specifika behov och önskemål.

Hjärnsmarta miljöer

Det har under åren kommit nya begrepp som mental ergonomi och neuroledarskap, men vad betyder det i praktiken?
Hur kan vi som inredningsarkitekter stödja den mentala ergonomin?
Det finns inte en färdig modell för en hjärnsmart miljö utan det handlar framför allt om att göra medarbetaren/människan medveten om sitt inre rum. Vilka rutiner mår man bra av? När får hen tillfredsställese i ett möte? Vilka moment i hens arbete eller i hens liv skapar stress? 

Vår roll som inredningsarkitekt är därför att ta in användarens/medarbetarens tankar för en hjärnsmart miljö och gå till botten med människornas behov för att sedan kunna skapa rummen eller ytorna som stöttar den verksamhet eller aktivitet som ska utföras. Genom att arbeta hjärnsmart skapas en balans som får oss att må bättre samtidigt som vi presterar och levererar goda resultat. 

När vi bygger miljöer som ska attrahera människor till platsen behöver vi fundera på vilken typ av rumslighet som är gynnsam för att bygga gemenskap, eller nätverk och som ger förutsättning för olika människor att hitta en tillhörighet. I grunden handlar det om att skapa trygga zoner. Ju mer vi bli sedda av andra människor desto mer trivsel skapas i väggarna.


Vi inredare och inredningsarkitekter kan påverka och planera ytor för gemensamma aktiviteter, t.ex. runda bord för lika mötesvillkor, mjukare sittning för mer avslappnad stämning. Skapa stämning med rätt ljus bland många av våra verktyg.

Upphandling och cirkulära tjänster

Genom vårt stora nätverk och samarbeten kan vi erbjuda ett stort antal tjänster och produkter som vi  implementerar i projekten efter era unika behov. Med ett helhetsgrepp kan vi säkerställa hög kvalitet och vi erbjuder både upphandling av både möbler, inredning och övriga tjänster såsom till exempel  hantverkare, montörer, tapetserare eller andra konsulter. Vi är med er från idé och hela vägen fram till inflyttning och implementering.

Värden med cirkulär inredning:

  • Förnyad livslängd på er befintliga inredning.
  • Ny inredning som bidrar till det framtida cirkulära flödet.
  • Unik, attraktiv och formstark miljö med minsta möjliga klimatavtryck

 

Design för framtidens återbruk. Genom effektiv, smart och långvarig resursanvändning, och i första hand genom hög användargrad, återbruk, reparation och rekonditionering, samt upcycling och i andra hand genom hög andel av återvunnet material kan vi tillsammans bidra till lägre miljö och klimatpåverkan. Det är viktigt att skapa spårbarhet för framtiden. Med ett digitalt inventeringsverktyg kan alla framtida förändringar hållas dokumenterade.  

Klimatrapportering:

Våra samarbetspartners har rapporteringsverktyg/plattform så vi kan tillhandahålla information till er klimatrapportering enligt nya EU-taxonomin. 

Inventering

Inventering av era möbler och inventarier ska helst ske i ett tidigt skede för att säkerställa ett långsiktigt hållbart arbete framåt. Genom att ha koll på vad ni faktiskt har så blir alla efterföljande steg mycket enklare.  Att ha denna data underlättar samtidigt för er verksamhet att ha koll på ert Co2 avtryck och ha ett bra underlag för er miljörapportering. Ta hand om era resurser och tillgångar på ett enkelt sätt och bidra till en cirkulär verksamhet.

Vi hjälper er att få koll på era tillgångar och inventerar ert bestånd så ni får en överblick över vad ni har och var detta befinner sig i organisationen. Vi kan generera specifika rapporter om de klimatbesparingar och ekonomiska besparingar ni hittills har uppnått och er framtida potential.

Vi hjälper även till med avyttring av de möbler ni ej längre behöver samt ordnar rekonditionering och redesign enligt era önskemål med hjälp av skickliga snickerier och tapetserare.

 

Projektledning och samordning

Vi är gärna med och tar ett helhetsansvar och erbjuder projektledening och samordning efter behov och önskemål.

Vi håller i ert interiörprojekt hela vägen. Allt från att kartlägga alla behov, det kreativa gestaltande arbetet, upphandling av tjänster, möbler och inredning samt färdigställande av lokalerna med uppföljande servicepaket. I våra lösningar är vi otroligt beroende av våra samarbetspartners som består av olika företag med spetskompetens inom sina områden såsom till exempel snickare, tapetserare, byggentreprenörer, förändringsledare, återbrukskonsulter för att bara nämna några. 

Genom vårt stora nätverk och samarbeten kan vi erbjuda ett stort antal cirkulära tjänster och produkter som vi  implementerar i projekten efter era unika behov.

 

Tillsammans bygger vi attraktionskraft till verksamheter och platser genom gestaltningskoncept, strategisk design och arkitektoniska lösningar.

Tips! Wellness och nudging

SEROTONIN – Humör stabilisering

Vistas i solen – möjliggör arbeta utomhus.

Vistas i naturen – walk and talk på Teamsmöten där det är möjligt. 

Meditera/Utöva Mindfullness – skapa särskilda platser för återhämtning på kontoret och gärna med element från naturen.

DOPAMIN- Belöningshormonet

Ät regelbundet – se till att det finns bra tillgång till sund mat och mellanmål.

Nå utsatta mål och avsluta uppgifter.

ENDORFIN – Smärtlindrande

Lyssna på musik – kanske särskilda zoner för musiklyssnande eller tillgång till bra hörlurar på kontoret.

OXYTOCIN- Kärlekshormonet

Socialisera – skapa attraktionskraft till den fysiska platsen genom att erbjuda ett kontor med varierade rum, funktioner och upplevelser.

Fysisk beröring – Erbjud massage och underskatta inte ett vänligt klapp på axeln. När vi känner oss sedda och trygga frisätts hormonet oxytocin.